Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Odborníci v oblasti osvětlení LED

Doprava zdarma na objednávku

Spain
Čeština

Terminos y Condiciones

Právní doložka a duševní vlastnictví

Podmínky přístupu a používání webu

Tato část obsahuje informace o podmínkách přístupu a používání těchto webových stránek, které musí uživatel znát. Informace nezbytné pro účely stanovené v zákoně 34/2002 informační společnosti a služeb elektronického obchodu.

 • Vlastníka: GREENICE
 • CIF: B83253468
 • Sídlo: C/CopenhagUE 5, 28232 Las ROZAS (Madrid)
 • -: info@greenice.com
 • Telefon: 91 086 74 62//91 290 75 21

 

Přijetí obecných podmínek

Níže uvedené obecné podmínky upravují používání webových stránek GREENICE

Používání webu GREENICE, atributy podmínky uživatele téhož a zahrnuje úplné přijetí a bez rezervy jakéhokoliv typu, uživatelem, všech obecných podmínek, které jsou zveřejněny v době přístupu uživatele.

Proto, uživatel je vyzýván, aby si obsah všeobecných podmínek pozorně přečetl pokaždé, když jsou připraveny k použití webových stránek.

Vlastnictví a poskytovatel služeb

GREENICE ve stavu majitele této internetové stránky a poskytovatele služeb informační společnosti v souladu se stávajícími právními předpisy o službách informační společnosti a elektronického obchodu (zákon 34/2002, z 11. Července, zpřístupní uživatelům následující obecné informace:

 

Rozsah použití

LSSI se vztahuje na následující služby nabízené přes Internet, pokud představují hospodářskou nebo lukrativní činnost pro poskytovatele služeb

 • E-Commerce.
 • On-line nájem.
 • Informace a propagace.
 • Zprostředkování služeb.

Má se za to, že existuje hospodářská činnost, když osoba odpovědná za internetové stránky obdrží přímý příjem (za činnosti elektronického obchodu, které provádí) nebo nepřímé (buď publicitou nebo sponzorováním plynoucí z činnosti, kterou provádí prostřednictvím elektronické).

LSSI se v zásadě nevztahuje na nelukrativní činnosti (jako jsou politické strany, odbory, sdružení, nevládní organizace atd.). Pokud nepředstavují hospodářskou činnost.

Zákon je přímo použitelný pro všechny činnosti prováděné elektronickými prostředky a je obchodní nebo uskutečňuje ekonomický účel.

GREENICE je zodpovědný za webové stránky, a dává uživatelům k dispozici tento dokument, který se snaží splnit povinnosti stanovené v zákoně 34/2002, služby informační společnosti a elektronického obchodu (LSSI-CE), zákon 7/1996, ze dne 15. ledna maloobchodního obchodu Management, a zákon 3/2014, z 27 března, který upravuje konsolidované znění obecného zákona pro obranu spotřebitelů a uživatelů, jakož i informovat všechny své klienty, pokud jde o podmínky používání internetových stránek.Platné právní předpisy

Tyto všeobecné podmínky používání a nábor jsou upraveny španělským právem. V souladu s článkem 29 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu se předpokládá, že elektronické smlouvy mezi podnikateli nebo odborníky v nepřítomnosti dohody mezi stranami se uskutečnily v Kde je poskytovatel služeb usazen.

V případě sporu vyplývajícího z těchto obecných podmínek a pro řešení sporů se strany samy podrobí na základě vlastního uvážení a vzdají se jakéhokoli jiného soudu, který se na ně může vztahovat, soudům a soudům v místě bydliště z GREENICE S.l. stanovené v tomto právním oznámení, to znamená, že ve městě Madrid.

Odmítnutí a odnětí přístupu na web a/nebo služby

GREENICE vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit přístup na své webové stránky, a to kdykoli a bez předchozího upozornění uživatelům, kteří nedodrží tyto obecné podmínky nebo údaje, které jsou použitelné.

 

Právní informace o sběru údajů

V souladu s zákonem 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (LOPD), královské vyhlášky 1720/2007 z 21 prosinec, schvaluje nařízení pro rozvoj ekologického práva 15/1999, ze dne 13. prosince, ochrana osobních údajů (RLPOD) a s ohledem na soulad s nařízením (UE) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. RGPD) povinného použití členskými státy od 25. května 2018, je oznámeno, že osobní údaje požadované v našich formulářích, nebo, které mohou být poskytnuty prostřednictvím našich e-mailových adres, budou zahrnuty do našich souborů osobních údajů, jejichž hlava a držitel je GREENICE

Uživatel při registraci na https://greenice.com a při používání našich webových stránek, nebo jakékoli jiné informace poskytnuté jako součást služeb GREENICE, SL přijímá a přihlásila závazným způsobem podmínky používání GREENICE který je v něm odkaz na tyto podmínky použití.

Stejně tak uživatel při vyplňování jakékoli formy s požadovanými osobními údaji a akceptuje odeslání, s použitím různých produktů nebo služeb nabízených na této webové stránce, nebo zasláním elektronické zprávy s osobními údaji, autorizuje a dává své výslovné souhlas s GREENICE, zacházet s těmito údaji a začlenit je do našich souborů, které jsou řádně zaregistrovány ve španělské agentuře pro ochranu údajů www.agpd.ES, jehož společnosti je zodpovědný, s cílem poskytnout více informací o společnosti, informovat o produktech, informovat o nabízených služeb.

Uživatel zaručuje pravost a pravdivost všech údajů, které komunikují jak při vyplňování formulářů žádosti o informace, tak na žádost o rozpočty, naplnění nákupů a rezerv atd., stejně jako v kteroukoli jinou dobu poté, co byl zodpovědný za aktualizace poskytnutých informací tak, aby odrážela její skutečnou situaci. Uživatel bude odpovídat za nesprávnost nebo nedostatek pravdivosti poskytnutých informací.

GREENICE přijala nezbytná technická a organizační opatření, na ochranu osobních údajů, které shromažďuje a je předmětem automatizovaného zpracování, v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

GREENICE zavazuje v každém případě ke zpracování osobních údajů v souladu s právními a správními předpisy platnými v oblasti ochrany údajů, jakož i ke stanovení příslušných závazků ohledně důvěrnosti s třetími stranami, kterým poskytuje nebo umožňuje přístup k těmto Osobních údajů.

GREENICE si vyhrazuje právo změnit jakýkoli typ informací, které se objeví na webových stránkách, bez povinnosti oznámení sdělit uživatelům, chápána jako dostatečná se zveřejněním na internetových stránkách poskytovatele.

 

Postup registrace uživatele

Žádost o registraci jako uživatel a zadání hesla nebo hesla pro naši uživatelskou oblast neznamená automatické přidělování přístupové klávesy, protože bude vždy volitelné GREENICE Vyhrazujeme si právo dát váš klíč bez předchozího upozornění, stejně jako odstranit vaši žádost a registraci našeho souboru kdykoliv.

Upozorňujeme vás, že podmínky používání vašeho přístupového kódu jako uživatel budou následující:

Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa a heslo přiřazené registrovanému uživateli jsou osobní a převoditelné.

Uživatel je povinen pečlivě hlídat a uchovat uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Je povinností registrovaného uživatele poskytnout náležitou péči, aby se zabránilo přístupu a/nebo použití služeb, které mají k dispozici třetí strany a které v jejich názvu používají kódy nebo identifikační klíče.

Registrovaný uživatel nese výhradní odpovědnost za volby, ztráty, odčítání nebo neoprávněné použití jakéhokoliv kódu nebo identifikačního klíče a důsledků, které z něj vyplývají.

Registrovaný uživatel musí sdělit GREENICE, SL co nejdříve, ztráta, odčítání nebo neoprávněné použití uživatelského jména a hesla, které ho identifikují. Toto sdělení bude provedeno písemně na adresu našeho bydliště nebo e-mailem na naši adresu.

Výše uvedené sdělení bude rovněž vyžadováno, pokud má uživatel jednoduché podezření na tyto skutečnosti, GREENICEV takových případech poskytne registrovanému uživateli zrušení registrace, aniž je dotčena skutečnost, že registrační postup může být znovu zahájen.

Registrovaný uživatel se může kdykoli okamžitě odhlásit jako uživatel, aniž by toto rozhodnutí mohlo být zpětně, písemně sdělit našemu registrovanému úřadu nebo e-mailem, musí být identifikován jako uživatel registrovaný u vašeho přístupového kódu.

Registrace uživatele znamená jejich výslovné a nevyhrazené přijetí všech podmínek stanovených v GREENICE právní doložka.

Dotyčný uživatel bude požadovat prostřednictvím webového formuláře jejich žádost o přiřazení uživatele a hesla. Žádost nelze zaslat, pokud dotyčná osoba nepřečte a nepřijme podmínky jejich používání.

Uživatelské jméno bude platné e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které je platné a výhradní pro uživatele. Poskytnutá e-mailová adresa může být použita GREENICE pro vydávání komunikací.

Žádosti obdržené uživatelem budou oceněny a ověřeny jejich autentičností zaměstnanci GREENICE.  Přijaté žádosti budou zodpovězeny odkazem na e-mailovou adresu uvedenou ve spojení s podmínkami použití, uživatelským klíčem a heslem.

Vaše obdržená žádost znamená výslovný souhlas s podmínkami stanovenými účetní jednotkou.

 

Povinnost provádět správné používání webových stránek a obsahu

Veškerý obsah uvedený na této webové stránce je poskytován pouze pro informativní účely, takže v žádném případě nemohou být použity jako základ pro zdroje nebo nároky nebo představují zdroj práv. GREENICE Vyhrazuje si právo změnit, bez předchozího upozornění, obsah webových stránek.

Uživatel se zavazuje k Správné používání webu a nástroje, které vám byly poskytnuty v souladu se zákonem, Právní dokument a pokyny a oznámení, které vám byly sděleny.

Uživatel je povinen výlučně využívat web a veškerý jeho obsah pro zákonné i nezákonné účely, které neporušují současnou zákonnost a/nebo mohou poškodit zákonná práva GREENICE nebo jakákoli třetí strana, a/nebo která může způsobit jakékoli přímé nebo nepřímé škody nebo předsudky.

Za tímto účelem se uživatel zdrží použití jakéhokoliv obsahu webové stránky k nedovoleným účelům nebo účinkům, zakázaným v současné Právní dokument, který poškozuje práva a zájmy třetích stran nebo které jakýmkoli způsobem mohou poškodit, zakázat, přetížit, zhoršit nebo narušovat běžné používání webových stránek.

Zejména v případě čistě informativního a nevyčerpávajícího titulu uživatel souhlasí s tím, že Nepřenášet, šířit je nebo zpřístupnit třetím strany informace, data, obsah, zprávy, grafiky, kreseb, zvukových a/nebo obrazových souborů, fotografií, nahrávek, softwaru a obecně Jakýkoliv druh materiálu, který:

 • V jakékoli wAy be na rozdíl od, znevažovat nebo porušovat základní práva a ústavně uznávané veřejné svobody, v mezinárodních smlouvách a ve zbytku právních předpisů
 • Vyvolat, podněcovat nebo podporovat trestní, pomlouvačné, pomlouvačné, nechvalně proslulé, násilné nebo, obecně, v rozporu se zákonem, morálky a dobré mravy obecně přijímány nebo veřejného pořádku
 • Vyvolat, podněcovat nebo podporovat akce, postoje nebo diskriminační myšlenky na základě pohlaví, rasa, náboženství, přesvědčení, věk nebo stav
 • Začlenit, zpřístupnit nebo umožnit přístup k produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám, které jsou trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, morálky a dobré mravy všeobecně přijímané nebo veřejný pořádek
 • Být nepravdivé, nejednoznačné, nepřesné, přehnané nebo neaktuální, tak, že vyvolává nebo může klamat na jeho předmět nebo záměry nebo účely komunikace
 • je chráněna právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, která náleží třetím stranám, aniž by uživatel předtím, než získal povolení nezbytné k uskutečnění použití, které provádí nebo hodlá provést
 • Porušení obchodních tajemství třetích stran
 • Na rozdíl od práva na čest, na osobní a rodinné intimity nebo na self-obraz lidí
 • V jakémkoli způsobem, undermine GREENICEje úvěr.
 • Porušuje nařízení o utajení komunikací
 • Pokud je to vhodné, nezákonné, klamavé nebo nekalé reklamy a obecně nekalá soutěž
 • Začlenit viry nebo jiné fyzické nebo elektronické prvky, které mohou poškodit nebo narušit normální fungování sítě, systému nebo počítačového vybavení (hardware a software) GREENICEnebo třetích stran nebo které mohou poškodit elektronické dokumenty a soubory uložené na takovém počítačovém
 • Vyvolávat jeho charakteristiky (např. formát, rozšíření atd.) obtíže při běžném fungování služby

 

Uživatel se zavazuje, že se zdrží:

 • rozmnožování, kopírování, distribuce, zpřístupňování nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně sdělovat, transformovat nebo upravovat obsah, ledaže je držitel příslušných práv oprávněn nebo právně povolen
 • Odstranit, manipulovat nebo jinak změnit "Copyright " a další identifikační údaje GREENICE Rezervy práv.
 • Pokuste se získat obsah pomocí jiných prostředků nebo postupů než těch, které byly v souladu s těmito případy zpřístupněny nebo byly v tomto smyslu označeny na webové stránce, kde se obsah nachází, nebo obecně těch, které jsou používá obvykle na internetu za tímto účelem Pokud nepředstavuje riziko poškození nebo nepoužití webových stránek, služeb a/nebo obsahu.

Uživatel bude reagovat na škody jakékoli povahy, které GREENICE mAy přímo nebo nepřímo trpí kvůli porušení kterékoli z povinností vyplývajících z obecných podmínek nebo ze zákona v souvislosti s používání webu.

 

Duševního vlastnictví

Veškerý obsah GREENICEJsou duševním vlastnictvím společnosti a jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy o vnitrostátním a mezinárodním právu duševního vlastnictví.

Je absolutně zakázáno používat obsah našich webových stránek bez písemného svolení GREENICE

Je zakázáno vytvořit tuto stránku jako rámec pro ostatní, není však možné vytvořit odkaz na naši internetovou adresu (https://greenice.com) Pokud nejsou v souvislosti s falešnými, nepřesné, nesprávné projevy, které mohou klamat nebo zmatek, nebo jsou v rozporu se zákonem, morálky nebo dobré mravy.

Uživatel bude moci stáhnout webovou stránku ve svém terminálu, kdykoli je pro soukromé použití, bez jakéhokoliv komerčního účelu, takže nebude moci využívat, reprodukovat, distribuovat, měnit, veřejně komunikovat, přiřadit, transformovat nebo používat obsah webu pro účely veřejné nebo komerční.

Porušení některého z výše uvedená práva může představovat porušení těchto ustanovení, jakož i trestný čin, který lze trestat podle článků 270 a násl trestního zákoníku.

Ochranné známky, loga a jakékoli jiné průmyslové vlastnictví uvedené na této stránce jsou majetkem GREENICE Na použití těchto ochranné je zakázáno bez předchozího písemného svolení GREENICEor třetích stran Majitelé obchoduznačky.

Délka služby

GREENICE Nezaručuje dostupnost a kontinuitu provozu webových stránek. Pokud je to rozumně možné, GREENICE Budete si všimnout přerušení provozu webových stránek GREENICE ani nezaručuje užitečnost webových stránek pro splnění jakýchkoli konkrétní činnost, ani jeho neomylnosti.

Přístup k GREENICE Web má lepší Trvání Neurčitou, Však, GREENICE vyhrazuje si právo pozastavit bez předchozího upozornění přístup uživatelů, kteří podle jejich názoru nedodrží pravidla používání svých internetových stránek a vykonávají vhodná právní opatření. V Kromě, GREENICE vyhrazuje právo omezit přístup k určitým částem webu na široké veřejnosti, omezení pouze na uživatele nebo skupinu konkrétních uživatelů prostřednictvím doručení hesla pro přístup, ze kterého budou odpovědní.

 

Upozornění

GREENICE vynaloží veškeré úsilí, aby se zabránilo jakékoli chyby v obsahu webové stránky, ale nezaručuje ani převzít odpovědnost za případné chyby v obsahu webu.

GREENICE Vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody jakékoli povahy, které se nakonec odvozují z:

 • Přerušení operace nebo nedostatek dostupnosti přístupu na webovou stránku.
 • Soukromí a bezpečnost při používání webových stránek uživatelem, a/nebo non-souhlas přístup neoprávněných třetích stran.
 • Případný přenos prvků, které negativně ovlivňují počítačové systémy.
 • Přesnost, úplnost a včasné aktualizace obsahu vašich webových stránek. Náležitě, GREENICE, SL nezaručuje spolehlivost, dostupnost nebo jeho webových stránek nebo obsahu, takže použití téhož uživatelem se provádí na vlastní účet a riziko, bez že, v žádném okamžiku, GREENICE v tomto ohledu nést odpovědnost.

GREENICE, SL nebude odpovědná v případě, že Existují výpadky služby, zpoždění, chyby, porucha stejné a, obecně, další nedostatky, které mají svůj původ v příčinách, které uniknout z kontroly GREENICE, SL a/nebo v důsledku výkonu na, podvodné nebo vadné a/nebo pocházející z vyšší moci. V každém případě, bez ohledu na vaši příčinu, GREENICE nepřebírá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, následné škody a/nebo ušlý zisk. GREENICE bude mít právo, bez jakékoli kompenzace pro uživatele těchto pojmů, dočasně pozastavit služby a obsah webových stránek k provádění údržby, zlepšení nebo opravy operací.

GREENICE vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny nedostatkem pravdivosti, přesnosti, úplnosti a/nebo aktuálnosti obsahu přenášeného, šířeného, uchovávaného, zpřístupněného nebo obdrženého, získaného nebo přístupného prostřednictvím webu, nikoli obsah poskytovaný třetími stranami nebo subjekty.

GREENICE se pokusí co nejvíce aktualizovat a opravit, že informace hostované na svých internetových stránkách, které nesplňuje minimální záruky pravdivosti. Však, you bude zproštěn odpovědnosti za vaše non-aktualizace nebo rectification as stejně jako obsah a informace vypouštěné ve stejném.

GREENICE nenese odpovědnost za užívání služeb a produktů webových stránek nebo jejich hesel, jakož i jiných materiálů webových stránek, které porušují práva duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jiné třetí strany práva

GREENICE si vyhrazuje právo nakládat s těmito obsahy, které jsou nepravdivé, nepřesné a v rozporu se zákonem, morálka, veřejný pořádek a dobré mravy.

Právní předpisy a jurisdikce

Poskytování služby se řídí španělskými právními předpisy, které jsou kompetentními soudy v Madridu, které uživatel výslovně předkládá.