Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Experts in LED-verlichting

Gratis verzending bij bestellingen over

Spain
Nederlands

Terminos y Condiciones

Juridische mededeling en intellectueel eigendom

Voorwaarden voor toegang en gebruik van het web

Deze sectie bevat informatie over de toegangsvoorwaarden en het gebruik van deze website die door de gebruiker bekend moeten worden. Informatie die nodig is voor de in de wet 34/2002 van de informatiemaatschappij en de elektronische handel verleende doeleinden.

 • Eigenaar: Joel
 • C.i.f.: B83253468
 • Statutaire zetel: c/Copenhague 5, 28232 Las Rozas (Madrid)
 • E-mail: info@greenice.com
 • Telefoon: 91 086 74 62//91 290 75 21

 

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hieronder, regelen het gebruik van de website van Joel

Het gebruik van het web van Joel, attributen de toestand van de gebruiker van dezelfde en impliceert de volledige acceptatie en zonder reserves van elk type, door de gebruiker, van alle algemene voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment van de gebruiker toegang.

Daarom, de gebruiker wordt aangemoedigd om de inhoud van de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen elke keer dat ze klaar zijn om de website te gebruiken.

Eigenaar en dienstverlener

Joel in de staat van de eigenaar van deze website en aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (wet 34/2002, van 11 Juli, stelt de gebruikers de volgende algemene informatie ter beschikking:

 

Toepassingsgebied

De LSSI is van toepassing op de volgende diensten die worden aangeboden via het Internet wanneer zij een economische of lucratieve activiteit voor de dienstverlener vormen

 • E-commerce.
 • Online verhuren.
 • Informatie en publiciteit.
 • Diensten voor bemiddeling.

Er wordt van uitgegaan dat er sprake is van economische activiteit wanneer de persoon die verantwoordelijk is voor de website rechtstreekse inkomsten ontvangt (voor de activiteiten van de elektronische handel die zij verricht) of indirect (hetzij door publiciteit of sponsoring afgeleid van de activiteit die het verricht door middel van elektronische).

In principe is de LSSI niet van toepassing op niet-lucratieve activiteiten (zoals politieke partijen, vakbonden, verenigingen, ngo's, enz.). Als Zij vormen geen economische activiteit.

De wet is rechtstreeks van toepassing op alle activiteiten die langs elektronische weg worden verricht en die commercieel zijn of een economisch doel nastreven.

Joel is verantwoordelijk voor de website, en stelt aan gebruikers het onderhavige document ter beschikking dat streeft naar de naleving van de verplichtingen uiteengezet in wet 34/2002, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), wet 7/1996, van 15 januari, van kleinhandelshandel Management, en wet 3/2014, van 27 maart, waarmee de geconsolideerde tekst van de algemene wet voor de verdediging van de consumenten en gebruikers, alsmede aan al haar klanten te informeren, met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik van de website wijzigt.

Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden voor gebruik en aanwerving worden beheerst door het Spaanse recht. Overeenkomstig artikel 29 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden de elektronische overeenkomsten tussen ondernemers of beroepsbeoefenaren, bij ontstentenis van een pact tussen de partijen, geacht te zijn gehouden in de Dienstverlener is gevestigd.

In geval van een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en voor de beslechting van geschillen, dienen de partijen zichzelf, naar eigen goeddunken, en af te zien van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing kan zijn, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van Joel S.l. voorzien in deze juridische mededeling, dat is in de stad Madrid.

Weigering en intrekking van toegang tot het web en/of diensten

Joel behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website te weigeren of in te trekken, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden of de gegevens die zijn van toepassing.

 

Juridische informatie over het verzamelen van gegevens

In overeenstemming met wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, houdende goedkeuring van de verordening voor de ontwikkeling van de organieke wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonsgegevens (RLPOD) en met het oog op de naleving van de verordening (UE) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (RGPD genoemd) van de aanvraag verplicht door de lidstaten van 25 mei 2018, wordt gemeld dat de persoonsgegevens gevraagd in onze formulieren of, die kunnen worden verstrekt via onze e-mailadressen, zal worden opgenomen in onze bestanden van persoonlijke gegevens, waarvan het hoofd en de houder is Joel

De gebruiker bij de registratie op https://greenice.com en bij het gebruik van onze website, of enige andere informatie die als onderdeel van de diensten van Joel, Aanvaardt en onderschrijft SL op bindende wijze de voorwaarden voor het gebruik van Joel welke is het opgenomen door verwijzing naar deze voorwaarden van gebruik.

Evenzo, de gebruiker bij het invullen van een formulier met de gevraagde persoonsgegevens en aanvaardt de verzending, met het gebruik van de verschillende producten of diensten aangeboden op deze webpagina, of door het sturen van een elektronisch bericht met persoonlijke gegevens, machtigt en geeft zijn uitdrukkelijke toestemming om Joel, te behandelen en op te nemen om deze gegevens in onze bestanden, die naar behoren zijn geregistreerd in het Spaanse Agentschap van gegevensbescherming www.agpd.es waarvan de bedrijf is verantwoordelijk, met het oog op het verstrekken van meer informatie over het bedrijf, om te informeren over producten, te informeren over de aangeboden diensten.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en waarheidsgetrouwheid van al die gegevens die zowel in het vullen van de aanvraag vormen van informatie en het verzoek van de begroting, de vervulling van de aankopen en reserves, enz., zoals op enig ander tijdstip nadat zij verantwoordelijk is voor het actualiseren van de verstrekte informatie, op zodanige wijze dat deze de werkelijke situatie weerspiegelt. De gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor de onnauwkeurigheid of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

Joel heeft de nodige technische en organisatie maatregelen, ter bescherming van de persoonsgegevens die zij verzamelt en wordt het voorwerp van geautomatiseerde behandeling, in overeenstemming met de huidige regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Joel verbindt zich in ieder geval tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, alsmede tot de vaststelling van de relevante vertrouwelijkheids verbintenissen met derden waaraan zij zijn opgeleverd of die toegang verleent tot deze Persoonsgegevens.

Joel behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat verschijnt op de website te wijzigen, zonder de verplichting van de aankondiging om het te communiceren aan de gebruikers, begrepen als voldoende met de publicatie op de website van de aanbieder.

 

Gebruikersregistratie procedure

De aanvraag voor registratie als gebruiker en de toewijzing van uw wachtwoord of wachtwoord voor onze gebruikers zone impliceert niet de automatische toewijzing van een toegangstoets, omdat deze altijd facultatief zal zijn door Joel Wij behouden ons het recht voor om uw sleutel te geven zonder voorafgaande kennisgeving, alsmede uw aanvraag en registratie van ons bestand te verwijderen op elk gewenst moment.

Wij herinneren u eraan dat de voorwaarden voor het gebruik van uw toegangscode als gebruiker als volgt zullen zijn:

De gebruikersnaam of het e-mail adres en wachtwoord dat aan de geregistreerde gebruiker is toegewezen, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

De gebruiker is verplicht om ijverig te bewaken en de gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker om de due diligence te leveren om te voorkomen dat de toegang en/of het gebruik van de door derden beschikbare diensten die toegang hebben tot of gebruik maken van hun naam, de codes of identificatie sleutels.

De geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verkiezing, het verlies, de aftrekking of het ongeoorloofd gebruik van een code of identificatiesleutel en van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

De geregistreerde gebruiker moet Joel, SL zo spoedig mogelijk, het verlies, aftrekken of ongeoorloofd gebruik van de gebruikersnaam en wachtwoord die hem identificeren. Deze mededeling zal schriftelijk worden gedaan naar het adres van onze woonplaats of per e-mail naar ons adres.

De bovengenoemde mededeling zal ook worden vereist wanneer de gebruiker een eenvoudige verdenking van dergelijke feiten heeft, JoelZij geeft de geregistreerde gebruiker in dat geval een uitschrijving, onverminderd het feit dat de registratieprocedure opnieuw kan worden ingeleid.

De geregistreerde gebruiker kan te allen tijde onmiddellijk uitschrijven als gebruiker, zonder dat de beslissing kan worden terugwerkende kracht, schriftelijk te communiceren naar onze statutaire zetel of per e-mail moet worden geïdentificeerd als een gebruiker geregistreerd bij uw toegangscode.

Gebruikersregistratie impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden die zijn Joel juridische kennisgeving.

De betrokken gebruiker zal via het web formulier hun verzoek om gebruiker en wachtwoord opdracht. Het verzoek kan niet worden toegezonden indien de betrokkene de gebruiksvoorwaarden van het gebruik ervan niet leest en aanvaardt.

De gebruikersnaam is een geldig e-mail adres of gebruikersnaam die geldig en exclusief is voor de gebruiker. Het opgegeven e-mail adres kan worden gebruikt door Joel voor de uitgifte van communicatie.

De door de gebruiker ontvangen verzoeken zullen worden gewaardeerd en geverifieerd door het personeel van Joel.  Geaccepteerde verzoeken zullen worden beantwoord door verwijzing van een e-mail naar uw e-mail adres in combinatie met de voorwaarden van het gebruik, uw gebruikerssleutel en uw wachtwoord.

Uw ontvangen verzoek betekent de uitdrukkelijke aanvaarding van de door de entiteit vastgestelde voorwaarden.

 

Verplichting om het juiste gebruik van de website en de inhoud te maken

Alle inhoud van deze website wordt verstrekt voor louter informatieve doeleinden, zodat ze in geen geval kunnen worden gebruikt als basis voor middelen of claims of als bron van rechten. Joel Het behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de website te wijzigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Correct gebruik van het web en nutsbedrijven die u in overeenstemming met de wet, de huidige Juridische document, en de instructies en mededelingen aan u meegedeeld.

De gebruiker is verplicht om het exclusieve gebruik van het web, en alle inhoud ervan, voor de rechtmatige en niet-verboden doeleinden, die geen inbreuk maken op de huidige rechtmatigheid en/of kan schadelijk zijn voor de legitieme rechten van Joel of een derde partij, en/of die directe of indirecte schade of vooroordelen kan veroorzaken.

Hiertoe kan de gebruiker geen van de inhoud van de website gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in de huidige Juridisch document, dat schadelijk is voor de rechten en belangen van derden of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, schaden of belemmeren.

Met name, en voor een louter indicatieve en niet-limitatieve titel, stemt de gebruiker in met Niet verzenden, verspreiden of ter beschikking stellen van derde partijen informatie, gegevens, inhoud, berichten, afbeeldingen, tekeningen, geluids-en/of beeldbestanden, Foto's, opnames, software en, in het algemeen, Elke vorm van materiaal dat:

 • In een way be tegenstrijdig, diskrediet of schenden van grondrechten en constitutioneel erkende openbare vrijheden, in internationale verdragen en in de rest van de wetgeving
 • Het opwekken, aanzetten of bevorderen van misdadige, lasterlijke, beruchte, gewelddadige of, in het algemeen, in strijd met de wet, moraal en goede zeden, algemeen aanvaard of openbare orde
 • Het opwekken, aanzetten of bevorderen van acties, houdingen of discriminerende gedachten op basis van geslacht, ras, godsdienst, geloven, leeftijd of voorwaarde
 • De toegang tot producten, elementen, berichten en/of diensten die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, strijdig zijn met de wet, de moraal en de goede zeden of de openbare orde, op te nemen, beschikbaar te maken of toe te staan.
 • Onjuist, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of ontijdig zijn, zodat het zijn voorwerp of de bedoelingen of doeleinden van de communicerende
 • wordt beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, zonder dat de gebruiker eerder de vereiste vergunning heeft verkregen voor het uitvoeren van het gebruik dat hij maakt of voornemens is uit te voeren
 • Schenden van bedrijfsgeheimen van derden
 • In tegenstelling tot het recht op eer, aan persoonlijke en familiale intimiteit of aan het zelfbeeld van mensen
 • In elk manier, undermine Joel's krediet.
 • Inbreuk maakt op de regels inzake geheimhouding van communicatie
 • ongeoorloofde, misleidende of oneerlijke reclame en, in het algemeen, oneerlijke mededinging
 • Virussen of andere fysieke of elektronische elementen op te nemen die de normale werking van het netwerk, het systeem of de computerapparatuur (hardware en software) van Joelderden of die elektronische documenten en bestanden die op dergelijke computerapparatuur zijn opgeslagen, kunnen beschadigen
 • Door zijn kenmerken (zoals formaat, uitbreiding, enz.) problemen in de normale werking van de dienst te veroorzaken

De gebruiker stemt ermee in zich te onthouden van:

 • het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere wijze publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij de houder van de overeenkomstige rechten is geautoriseerd of wettelijk toegestaan
 • Verwijderen, manipuleren of anderszins wijzigen van de "copyright " en andere identificerende gegevens van de Joel Rechten reserve.
 • Proberen de inhoud te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke volgens de gevallen ter beschikking zijn gesteld of daartoe zijn aangewezen op de webpagina waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, van die welke gebruikt gewoonlijk op Internet aan dit effect Als het houdt geen risico in van schade of niet-gebruik van de website, van de diensten en/of van de inhoud.

De gebruiker zal reageren op de schade van welke aard dan Joel may lijdt, direct of indirect, vanwege de schending van een van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden of het recht in verband met het gebruik van het web.

 

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van JoelZe zijn intellectueel eigendom van de vennootschap en zijn beschermd in overeenstemming met de wetgeving inzake nationale en internationale intellectuele eigendom van kracht.

Het is absoluut verboden om de inhoud van onze website te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Joel

Het is verboden om deze pagina vast te stellen als een kader voor anderen, maar het is niet mogelijk om een link naar ons Internet adres (https://greenice.com) vast te stellen Als zij zijn niet verwant met valse, onnauwkeurige, onjuiste manifestaties die kunnen misleiden of verwarring of strijdig met de wet, de moraal of de goede manieren zijn.

De gebruiker zal in staat zijn om de webpagina te downloaden in de Terminal wanneer het is voor prive-gebruik, zonder enig commercieel doel, dus het zal niet in staat zijn te exploiteren, te reproduceren, distribueren, wijzigen, publiekelijk communiceren, toewijzen, transformeren of gebruik maken van de inhoud van het web voor doeleinden openbaar of commercieel.

De inbreuk op een van de bovengenoemde rechten kan een inbreuk op deze bepalingen vormen, alsmede een strafbaar feit overeenkomstig de artikelen 270 en volgende van het Wetboek van strafrecht.

Handelsmerken, logo's en andere industriële eigendom die op deze site zijn het eigendom van Joel De gebruik van deze merken is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Joelor Third-Party eigenaren van de handeltekens.

Lengte van de dienst

Joel Het garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, Joel U zult merken de onderbrekingen in de werking van de website Joel evenmin garandeert het het nut van de website voor de verwezenlijking van een bijzondere activiteit, noch zijn onfeilbaarheid.

Toegang tot het Joel website heeft een Duur Onbepaalde, Echter, Joel behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te schorsen tot gebruikers die naar hun mening niet voldoen aan de gebruiksregels van hun website en passende wettelijke maatregelen kunnen treffen. In Daarnaast, Joel behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde delen van het web te beperken tot de algemeen publiek, alleen beperkt tot gebruikers of groep van specifieke gebruikers via de levering van een toegangswachtwoord waarvan zij verantwoordelijk zijn.

 

Disclaimer

Joel spant zich in om elke fout in de inhoud van de webpagina te vermijden, maar garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van het web.

Joel Sluit elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan uiteindelijk afgeleid van:

 • De onderbreking van de verrichting of het gebrek aan beschikbaarheid van toegang tot de Web-pagina.
 • De privacy en veiligheid in het gebruik van de website door de gebruiker, en/of de niet-toestemde toegang van onbevoegde derden.
 • De uiteindelijke overdracht van elementen die nadelige gevolgen hebben voor computersystemen.
 • De nauwkeurigheid, volledigheid en tijdige actualisering van de inhoud van uw website. Dienovereenkomstig, Joel, Garandeert SL de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid of de continuïteit van haar website of van de inhoud, zodat het gebruik van dezelfde door de gebruiker wordt uitgevoerd door eigen rekening en risico, zonder dat, in een mum van tijd, Joel in dit verband aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Joel, Zal SL niet aansprakelijk in het geval dat Er zijn onderbrekingen van de dienst, vertragingen, fouten, storingen van dezelfde en, in het algemeen, andere nadelen die hun oorsprong hebben in de oorzaken die ontsnappen aan de controle van Joel, SL en/of door een performance de, van de gebruiker frauduleus of defect is en/of afkomstig is van overmacht. In ieder geval, ongeacht uw oorzaak, Joel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade, gevolgschade en/of winstderving. Joel heeft het recht, zonder enige vergoeding voor de gebruiker voor deze begrippen, tijdelijk onderbreken de diensten en inhoud van de website voor het uitvoeren van onderhouds-, verbeter-of reparatiewerkzaamheden.

Joel Sluit elke aansprakelijkheid voor schade van enige aard die kan te wijten zijn aan het ontbreken van waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld of ontvangen, verkregen of toegankelijk via het web en niet door de door derden of entiteiten verstrekte inhoud.

Joel zal proberen zoveel mogelijk te actualiseren en te corrigeren die informatie gehost op haar website die niet voldoet aan de minimale garanties van waarheidsgetrouw. Echter, ywordt vrijgesteld van aansprakelijkheid voor uw niet-actualisering of rectification as en de inhoud en de informatie die in het zelfde wordt gelost.

Joel is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de gebruiker maakt van de diensten en producten van de website of van zijn wachtwoorden, alsmede van enig ander materiaal van de website, inbreuk maken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom of enige andere derde partij rechten

Joel behoudt zich het recht voor om de inhoud die onwaarachtig, onnauwkeurig en in strijd met de wet, moraal, openbare orde en goede zeden te ontdoen.

Wetgeving en jurisdictie

De levering van de dienst wordt beheerst door de Spaanse wetgeving, die bevoegd is de rechtbanken van Madrid, die de gebruiker uitdrukkelijk voorlegt.