Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Eksperci od oświetlenia LED

Darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej

Spain
Polski

Terminos y Condiciones

Nota prawna i własność intelektualna

Warunki dostępu i korzystania z Internetu

Ta sekcja zawiera informacje na temat warunków dostępu i korzystania z tej strony internetowej, które muszą być znane przez użytkownika. Informacje niezbędne do celów przewidzianych w ustawie 34/2002 społeczeństwa informacyjnego i usług handlu elektronicznego.

 • Właściciel: GREENICE
 • CIF: B83253468
 • Siedziba statutowa: c/Copenhague 5, 28232 Las ROZAS (Madryt)
 • E-mail: info@greenice.com
 • Telefon: 91 086 74 62//91 290 75 21

 

Akceptacja warunków ogólnych

Warunki ogólne, regulują korzystanie ze strony internetowej GREENICE

Korzystanie z sieci GREENICE, atrybuty warunek użytkownika tego samego i oznacza pełną akceptację i bez rezerw jakiegokolwiek rodzaju, przez użytkownika, wszystkich ogólnych warunków, które są publikowane w momencie dostępu użytkownika.

Dlatego, Użytkownik jest proszony o uważne zapoznanie się z treścią ogólnych warunków za każdym razem, gdy są one gotowe do korzystania z serwisu.

Własność i usługodawca

GREENICE w stanie właściciela tej strony internetowej i dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (ustawa 34/2002, z dnia 11 Lipca, udostępnia użytkownikom następujące informacje ogólne:

 

Zakres stosowania

LSSI ma zastosowanie do następujących usług oferowanych przez Internet, gdy stanowią one ekonomiczną lub dochodową działalność dla usługodawcy

 • E-commerce.
 • Rekrutacji online.
 • Informacji i reklamy.
 • Usługi pośrednictwa.

Uważa się, że istnieje działalność gospodarcza, gdy osoba odpowiedzialna za stronę internetową uzyskuje dochód bezpośredni (dla działalności handlu elektronicznego, który realizuje) lub pośrednio (poprzez reklamę lub sponsorowanie wynikające z działalności, którą elektronicznych).

Zasadniczo LSSI nie ma zastosowania do działalności niedochodowej (takich jak partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.). Jeśli nie stanowią one działalności gospodarczej.

Prawo jest bezpośrednio stosowane do wszystkich działań prowadzonych drogą elektroniczną i są komercyjne lub dążą do celów gospodarczych.

GREENICE jest odpowiedzialny za stronę internetową i udostępnia użytkownikom Niniejszy dokument, który dąży do wypełnienia zobowiązań określonych w ustawie 34/2002, usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE), ustawy 7/1996, z dnia 15 stycznia, handlu detalicznego Zarządzanie i prawo 3/2014, z dnia 27 marca, przez które modyfikuje skonsolidowany tekst prawa ogólnego dla obrony konsumentów i użytkowników, a także do informowania wszystkich swoich klientów, w odniesieniu do warunków korzystania z witryny.

Obowiązujące przepisy

Niniejsze Ogólne warunki korzystania i rekrutacji reguluje prawo hiszpańskie. Zgodnie z artykułem 29 ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, umowy elektroniczne między przedsiębiorcami lub profesjonalistami, w przypadku braku Paktu między stronami, uznaje się za przetrzymywane w Usługodawcy.

W przypadku sporu wynikającego z niniejszych ogólnych warunków i do rozstrzygania sporów, strony przedkładają sobie, według własnego uznania, i zrzekają się wszelkich innych jurysdykcji, które mogą mieć do nich zastosowanie, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania z GREENICE S.l. przewidziane w niniejszej informacji prawnej, to jest w mieście Madryt.

Odmowa i cofnięcie dostępu do Internetu i/lub usług

GREENICE zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych warunków ogólnych lub dane, które mają zastosowanie.

 

Informacje prawne dotyczące gromadzenia danych

Zgodnie z ustawą 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD), Dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzający rozporządzenie w sprawie rozwoju prawa ekologicznego 15/1999 z dnia 13 grudnia 2013 r., ochrony danych osobowych (RLPOD) oraz w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (tzw. RGPD) stosowania przez Państwa Członkowskie od dnia 25 maja 2018., poinformowano, że dane osobowe wymagane w naszych formularzach lub, które mogą być dostarczone za pośrednictwem naszych adresów e-mail, będą zawarte w naszych plikach danych osobowych, których głowa i właściciel jest GREENICE

Użytkownik podczas rejestracji na https://greenice.com i podczas korzystania z naszej strony internetowej, lub wszelkie inne informacje dostarczane w ramach usług GREENICE, SL akceptuje i subskrybuje w sposób wiążący warunki korzystania z GREENICE który jest uwzględniany w odniesieniu do tych warunków użytkowania.

Podobnie użytkownik podczas wypełniania w jakiejkolwiek formie z danymi osobowymi wymagane i akceptuje wysyłanie, z wykorzystaniem różnych produktów lub usług oferowanych na tej stronie internetowej, lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z danymi osobowymi, upoważnia i daje swoje wyraźne zgodę na GREENICE, w celu leczenia i włączenia do tych danych w naszych plikach, które są należycie zarejestrowane w hiszpańskiej agencji ochrony danych. www.agpd.es, z których firmy jest odpowiedzialny, w celu dostarczenia większej ilości informacji o spółce, informowania o produktach, informowania o oferowanych usługach.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i prawdziwość wszystkich tych danych, które komunikują się zarówno przy wypełnianiu formularzy wniosków o udzielenie informacji, jak i na wniosek o budżet, realizację zakupów i rezerw, itp., jak w jakimkolwiek innym czasie po popełnieniu odpowiedzialności za aktualizacji dostarczonych informacji w taki sposób, aby odzwierciedlały one jego rzeczywistą sytuację. Użytkownik będzie odpowiedzialny za niedokładność lub brak prawdziwości dostarczonych informacji.

GREENICE przyjęła niezbędne techniczne i organizacyjnej środki, w celu ochrony gromadzonych danych osobowych i podlegających automatycznemu traktowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych.

GREENICE zobowiązuje się, w każdym przypadku, do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w dziedzinie ochrony danych, jak również do ustalenia odpowiednich zobowiązań w zakresie poufności z osobami trzecimi, którym uzyskuje lub umożliwia dostęp do tych Danych osobowych.

GREENICE zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które pojawiają się na stronie, bez obowiązku zawiadamiania o przekazywaniu ich użytkownikom, rozumianej jako wystarczającej do publikacji na stronie internetowej dostawcy.

 

Procedura rejestracji użytkownika

Wniosek o rejestrację jako użytkownik i przypisanie hasła lub hasła dla naszego obszaru użytkownika nie oznacza automatycznego przydzielania klucza dostępu, ponieważ będzie on zawsze opcjonalny przez GREENICE Zastrzegamy sobie prawo do podania klucza bez uprzedzenia, a także do usunięcia zgłoszenia i rejestracji naszego pliku w dowolnym momencie.

Przypominamy, że warunki korzystania z kodu dostępu użytkownika będą następujące:

Nazwa użytkownika lub adres e-mail i hasło przypisane do zarejestrowanego użytkownika są osobiste i niezbywalne.

Użytkownik zobowiązany jest do pilnej ochrony i zachowania nazwy użytkownika i hasła. Obowiązkiem zarejestrowanego użytkownika jest zapewnienie należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu i/lub usług dostępnych im przez osoby trzecie, które uzyskują dostęp lub wykorzystują w swoich nazwach kody lub klucze identyfikacyjne.

Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, utratę, odejmowanie lub nieautoryzowane użycie jakiegokolwiek kodu lub klucza identyfikacyjnego oraz konsekwencje z nich wynikające.

Zarejestrowany użytkownik musi powiadomić GREENICE, SL jak najszybciej, utratę, odejmowanie lub nieuprawnione wykorzystanie nazwy użytkownika i hasła, które go identyfikują. Niniejszy komunikat zostanie sporządzony na piśmie na adres naszego miejsca zamieszkania lub pocztą elektroniczną na nasz adres.

Powyższy komunikat będzie również wymagany, gdy użytkownik ma proste podejrzenie o takie fakty, GREENICEW takim przypadku, w takich przypadkach, daje zarejestrowanemu użytkownikowi cofnięcie rejestracji, bez uszczerbku dla faktu, że procedura rejestracji może zostać wszczęta ponownie.

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili natychmiast anulować subskrypcję jako użytkownik, bez tej decyzji może być wsteczny, komunikując się w formie pisemnej do naszej siedziby lub przez e-mail musi być zidentyfikowany jako użytkownik zarejestrowany kod dostępu.

Rejestracja użytkownika oznacza wyraźne i bezwarunkowe akceptację wszystkich warunków określonych w GREENICE Nota prawna.

Zainteresowany użytkownik będzie żądać za pośrednictwem strony internetowej formularza ich prośba o przypisanie użytkownika i hasło. Wniosek nie może zostać wysłany, jeżeli dana osoba nie czyta i nie akceptuje warunków korzystania z nich.

Nazwa użytkownika będzie prawidłowym adresem e-mail lub nazwą użytkownika, która jest prawidłowa i wyłączna dla użytkownika. Podany adres e-mail może być używany przez GREENICE do wydawania komunikatów.

Wnioski otrzymane przez użytkownika będą wyceniane i weryfikowane przez pracowników GREENICE.  Odebrane żądania zostaną odebrane przez skierowanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w połączeniu z warunkami użytkowania, kluczem użytkownika i hasłem.

Otrzymane żądanie oznacza wyraźną akceptację warunków ustalonych przez podmiot.

 

Obowiązek prawidłowego korzystania z witryny i jej zawartości

Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są dostarczane w celach czysto informacyjnych, tak że w żadnym wypadku nie mogą one być wykorzystane jako podstawa dla zasobów lub roszczeń lub stanowią źródło praw. GREENICE Zastrzega sobie prawo do modyfikowania, bez uprzedniego powiadomienia, treści strony internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się do Prawidłowe korzystanie z Internetu i narzędzi dostarczanych zgodnie z prawem, niniejszym Dokument prawny oraz instrukcje i zawiadomienia przekazane Tobie.

Użytkownik jest zobowiązany do wyłącznego korzystania z Internetu, a wszystkie jego treści, w celach zgodnych z prawem i niedozwolonych, które nie naruszają obecnego legalności i/lub mogą być szkodliwe dla praw GREENICE lub osób trzecich, i/lub które mogą spowodować bezpośrednie lub pośrednie szkody lub uprzedzenia.

W tym celu użytkownik nie będzie używał żadnej z treści strony internetowej do nielegalnych celów lub skutków, zakazanych w niniejszej Dokument prawny, szkodliwy dla praw i interesów osób trzecich lub który w jakikolwiek sposób może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub utrudnić normalne korzystanie z witryny.

W szczególności, w celu uzyskania wyłącznie orientacyjnego i niewyczerpującego tytułu, użytkownik Nie przesyłaj, rozpowszechniania lub udostępniania osobom trzecim strony informacje, dane, treści, wiadomości, grafiki, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub graficzne, fotografie, nagrania, oprogramowanie i ogólnie Każdy rodzaj materiału, który:

 • W wszelkie way be sprzeczne, rozbieżności lub naruszenia praw podstawowych i konstytucyjnie uznanych swobód publicznych, w traktatach międzynarodowych i w pozostałej części ustawodawstwa
 • Wywoływać, podżegać lub promować przestępców, oszczerczych, oszczerczych, niesławnych, brutalnych lub ogólnie sprzecznych z prawem, moralności i dobrych manier ogólnie przyjętych lub porządku publicznego
 • Pobudzanie, podżeganie lub promowanie działań, postaw lub dyskryminujących myśli na podstawie płeć, rasa, religia, przekonania, wiek lub stan
 • Włączać, udostępniać lub zezwalać na dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług, które są przestępczymi, agresywnymi, obraźliwymi, szkodliwymi, poniżające lub, ogólnie, sprzecznymi z prawem, moralnością i dobrymi manierami ogólnie akceptowanymi lub porządkiem publicznym
 • Być fałszywe, niejednoznaczne, niedokładne, przesadne lub nieaktualne, tak aby wywoływała lub mogła wprowadzać w błąd na jego przedmiot lub intencjach lub celach komunikowania
 • jest chroniony wszelkimi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej należącymi do osób trzecich, bez uprzedniego uzyskania przez użytkownika zezwolenia niezbędnego do przeprowadzenia użytkowania lub zamiaru przeprowadzenia
 • Naruszanie tajemnic handlowych firm
 • W przeciwieństwie do prawa do honoru, do intymności osobistej i rodzinnej lub do samodzielnego wizerunku ludzi
 • W dowolnym sposób, undermine GREENICEkredytu.
 • Narusza przepisy dotyczące tajemnicy komunikacji
 • nielegalnej, wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej reklamy oraz, w ogólności, nieuczciwej konkurencji,
 • Zawierać wirusy lub inne elementy fizyczne lub elektroniczne, które mogą uszkodzić lub utrudnić normalne funkcjonowanie sieci, systemu lub sprzętu komputerowego (sprzętu i oprogramowania) GREENICElub osób trzecich, które mogą uszkodzić dokumenty elektroniczne i pliki przechowywane na takim sprzęcie komputerowym
 • (takie jak format, rozszerzenie itp.) trudności w normalnym funkcjonowaniu usługi

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:

 • Powielanie, kopiowanie, dystrybucja, udostępnianie lub w inny sposób publiczne komunikowanie, przekształcanie lub modyfikowanie treści, chyba że posiadacz odpowiednich praw jest upoważniony lub prawnie dozwolony
 • Usuwać, manipulować lub w inny sposób zmieniać "praw autorskich " i innych danych identyfikujących GREENICE Rezerwa praw.
 • Starają się uzyskać zawartość przy użyciu środków lub procedur innych niż te, które, w zależności od przypadku, zostały udostępnione w tym celu lub zostały wskazane w tym celu na stronie internetowej, gdzie zawartość znajduje się lub, ogólnie, tych, które są używane zwykle w Internecie w tym celu Jeśli nie pociąga to za sobą ryzyka uszkodzenia lub niekorzystania z witryny, usług i/lub zawartości.

Użytkownik odpowie na wszelkie szkody natury, które GREENICE may cierpią, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na naruszenie któregokolwiek z obowiązków wynikających z ogólnych warunków lub prawa w związku z Korzystanie z Internetu.

 

Własność intelektualna

Cała zawartość GREENICESą własnością intelektualną spółki i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi krajowej i międzynarodowej własności intelektualnej.

Zabrania się wykorzystywania treści naszej strony internetowej bez pisemnej zgody GREENICE

Zabrania się tworzenia tej strony jako ramy dla innych, nie jest jednak możliwe ustanowienie linku do naszego adresu internetowego (https://greenice.com) Jeśli nie są one związane z fałszywymi, niedokładnymi, niewłaściwymi objawami, które mogą wprowadzać w błąd, lub są sprzeczne z prawem, obyczajami lub dobrymi obyczajami.

Użytkownik będzie mógł pobrać stronę internetową w swoim terminalu, gdy jest do użytku prywatnego, bez komercyjnego celu, więc nie będzie w stanie wykorzystywać, powielać, dystrybuować, modyfikować, komunikować publicznie, przypisywać, przekształcać lub wykorzystywać treści w Internecie do celów publicznych lub komercyjnych.

Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienione prawa może stanowić naruszenie tych przepisów, jak również przestępstwo podlegające karze zgodnie z artykułami 270 i nast. kodeksu karnego.

Znaki towarowe, loga i wszelkie inne własności przemysłowe znajdujące się na tej stronie są własnością GREENICE Na Korzystanie z tych znakami jest zabronione bez uprzedniego pisemnego upoważnienia GREENICEor innych firm Właściciele handluznaki.

Staż pracy

GREENICE Nie gwarantuje ona dostępności i ciągłości działania strony internetowej. W miarę możliwości, GREENICE Zauważysz przerwy w działaniu strony GREENICE nie gwarantuje również przydatności strony internetowej do realizacji jakichkolwiek konkretnej działalności, ani jego nieomylność.

Dostępu do GREENICE Strona internetowa ma Długość Nieokreślony, Jednak, GREENICE zastrzega sobie prawo do zawieszenia bez uprzedzenia dostępu do użytkowników, którzy w swojej opinii nie przestrzegają zasad korzystania ze swojej strony internetowej i do korzystania z odpowiednich środków prawnych. W Ponadto, GREENICE zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych sekcji sieci do ogółu społeczeństwa, ograniczając się tylko do użytkowników lub grupy określonych użytkowników poprzez dostarczanie hasła dostępu, z którego będą odpowiedzialni.

 

Odpowiedzialności

GREENICE dokłada wszelkich starań, aby uniknąć błędów w treści strony internetowej, ale nie gwarantuje lub ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści strony internetowej.

GREENICE Wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju w końcu pochodzi z:

 • Przerwanie działania lub brak dostępu do strony internetowej.
 • Prywatności i bezpieczeństwa korzystania z witryny przez użytkownika i/lub niezgody na dostęp nieupoważnionych stron trzecich.
 • Ewentualne przekazywanie elementów, które niekorzystnie wpływają na systemy komputerowe.
 • Dokładności, kompletności i terminowego aktualizowania zawartości witryny. Odpowiednio, GREENICE, SL nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości jego strony internetowej lub jej zawartości, tak więc korzystanie z niego przez użytkownika odbywa się na własny rachunek i ryzyko, bez że, w żadnym momencie, GREENICE może być pociągnięty do odpowiedzialności w tym zakresie.

GREENICE, SL nie będzie ponosić odpowiedzialności za w przypadku, gdy Istnieją przerwy w świadczeniu usług, opóźnienia, błędy, wadliwe działanie i, ogólnie, inne wady, które mają ich pochodzenie w przyczyny, że ucieczka od kontroli GREENICE, SL i/lub ze względu na wydajność na, nieuczciwego lub wadliwego użytkownika lub pochodzi z siły wyższej. W każdym razie, bez względu na przyczynę, GREENICE nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze i/lub utratę zysków. GREENICE będzie miał prawo, bez jakiejkolwiek rekompensaty dla użytkownika za te koncepcje, czasowe zawieszenie usługi i zawartość strony internetowej w celu prowadzenia konserwacji, udoskonalania lub naprawy.

GREENICE wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane brakiem prawdziwości, dokładności, kompletności i/lub Aktualności treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych lub otrzymywanych, uzyskanych lub dostępnych za pośrednictwem sieci, a nie treści dostarczonych przez strony trzecie lub podmioty.

GREENICE będzie próbował jak najwięcej do aktualizacji i sprostowania, że informacje umieszczone na swojej stronie internetowej, że nie spełnia minimalnych gwarancji prawdziwości. Jednak, ybędzie zwolniony odpowiedzialności za nieaktualizowanie lub rectification ajak również zawartość i informacje zrzucane w tym samym.

GREENICE nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika usług i produktów na stronie internetowej lub jej haseł, jak również innych materiałów strony internetowej, naruszających prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub innych Strona trzecia praw

GREENICE zastrzega sobie prawo do dysponowania tymi treściami, które są nieprawdziwe, niedokładne i sprzeczne z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Prawodawstwo i jurysdykcja

Świadczenie usługi reguluje ustawodawstwo hiszpańskie, które jest właściwe dla sądów w Madrycie, do których użytkownik wyraźnie przedkłada.