Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Odborníci v oblasti osvetlenia LED

Doprava zdarma na objednávku cez

Spain
Slovenský

Terminos y Condiciones

Legal Notice and intellectual property

Podmienky prístupu a využívania webu

Táto časť obsahuje informácie o podmienkach prístupu a používania tejto webovej stránky, ktoré musia byť známe používateľom. Informácie potrebné na účely podľa zákona 34/2002 z informačnej spoločnosti a elektronickom obchode služieb.

 • Majiteľ: GREENICE
 • CIF: B83253468
 • Sídlo spoločnosti: C /Copenhague 5, 28232 las ROZAS (MADRID)
 • E-mail: info@greenice.com
 • Telefón: 91 086 74 62 / / 91 290 75 21

 

Súhlas so všeobecnými podmienkami

Všeobecné podmienky nižšie, regulovať používanie internetovej stránky GREENICE

Používanie Web GREENICE, atribúty stav používateľa samá znamená úplné prijatie a bez rezerv akéhokoľvek typu používateľa, všeobecných podmienok, ktoré sú zverejnené v čase prístupu.

Preto používateľovi sa odporúča čítať obsah všeobecných podmienok starostlivo zakaždým, keď sú pripravení používať webové stránky.

Vlastníctvo a service Provider

GREENICE v stave majiteľ tejto webovej stránky a poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, v súlade s platnou legislatívou o službách informačnej spoločnosti a elektronický obchod (zákon č. 34/2002 z 11 Júla, sprístupňuje používateľom tieto všeobecné informácie:

 

 

Rozsah uplatňovania

LSSI sa vzťahuje na nasledovné služby ponúkané cez Internet, keď predstavujú ekonomické alebo lukratívne činnosť poskytovateľa

 • E-commerce.
 • Online nájom.
 • Informácie a publicita.
 • Sprostredkovateľské služby.

Predpokladá sa, že je hospodárska činnosť, keď osoba zodpovedná za webové stránky dostane priameho príjmu (pre činnosti elektronického obchodovania, ktoré vykonáva) alebo nepriame (buď propagáciu alebo sponzorstvo odvodený od činnosti a že vykonáva prostriedkami elektronickej).

V zásade LSSI neplatí pre non-atraktívnymi činnosťami (ako sú politické strany, odborové zväzy, združenia, mimovládne organizácie, atď.) Ak nepredstavujú hospodársku činnosť.

Zákon sa priamo vzťahujú na všetky činnosti vykonávané pomocou elektronických prostriedkov a sú komerčné alebo vykonávať hospodársky účel.

GREENICE je zodpovedný za webové stránky, a dáva k dispozícii užívateľom tohto dokumentu, ktorý sa snaží dodržiavať povinnosti stanovené v právnych predpisoch 34/2002 služby informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSI-CE) zákona 7/1996, od 15 januára maloobchodu obchodu riadenie a zákon 3/2014, 27 Marec, ktorý upravuje konsolidovaného znenia všeobecného zákona pre obranu spotrebiteľov a pou ívateľov aj o tom informovať všetkých klientov, pokiaľ ide o podmienky používania webovej stránky. 

Uplatniteľné právne predpisy

Týchto všeobecných obchodných podmienok používania a nábor riadia španielskym zákonom. V súlade s článkom 29 zákona 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode elektronických zmlúv medzi podnikateľmi alebo profesionálov, v prípade neexistencie pakt medzi stranami, sa predpokladá, že sa konali v Kde je poskytovateľ služby usadený.

V prípade sporu vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok a pre riešenie sporov, účastníci podať sami, vlastné uváženie a upustenie od ktorejkoľvek inej jurisdikcie, ktoré môže byť spoplatnené, súdy a tribunály v mieste bydliska z GREENICE S.L. ustanovených v tomto právnom upozornení, čiže v Madride.

Zamietnutia a odňatia prístupu k webu a/alebo služby

GREENICE si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na svojej internetovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, užívateľov, ktorí nesplnia tieto podmienky alebo údaje ktoré sú uplatniteľné.

 

Právne informácie o zbere údajov

V súlade s právom 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov (LOPD), kráľovskej vyhlášky 1720/2007 z 21 decembra, ktorým sa schvaľuje nariadenie pre rozvoj ekologického práva 15/1999 z 13. decembra, ochrana osobných údajov (RLPOD) a s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením (UE) 2016/679 27 apríla 2016 o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovanie osobných údajov (známy ako RGPD) žiadosť povinného Členské štáty od 25. mája 2018, je hlásené, že osobné údaje požadované v našich formulárov, alebo ktorá môže byť poskytovaná prostredníctvom našich e-mailových adries, bude súčasťou našich súborov osobných údajov, ktorých vedúci a majiteľ je GREENICE

Používateľ pri registrácii na https://greenice.com a pri používaní našich stránok, alebo akékoľvek iné informácie poskytnuté ako súčasť služby GREENICE, SL akceptuje a prihlásil spôsobom záväzné podmienky používania GREENICE čo je to zahŕňa odkazom na tieto podmienky používania.

Podobne užívateľa vypĺňanie v akejkoľvek forme s osobnými údajmi na žiadosť a akceptuje, odosielanie, s použitím rôznych produktov alebo služieb ponúkaných na tejto webovej stránke alebo zaslaním elektronickej správy s osobnými údajmi, povoľuje a dáva jeho Express súhlas na GREENICE, liečbu a začleniť k týmto údajom v našich súboroch, ktoré sú riadne registrované v španielskej agentúry ochrany údajov www.agpd.es ktoré Spoločnosť je zodpovedný za účelom poskytovať viac informácií o spoločnosti, aby informovali o produktoch, informovať o ponúkaných služieb.

Užívateľ zaručuje pravosť a pravdivosť všetkých týchto údajov, ktorý komunikuje v vypĺňanie formulárov žiadostí o informácie a žiadosť rozpočtov, naplnenie nákupy a rezerv, atď, ako kedykoľvek po zodpovedné za Aktualizácia informácií tak, aby odrážala skutočnú situáciu. Používateľ bude zodpovedný za nepresnosti alebo nedostatok pravdivosť poskytnutých informácií.

GREENICE prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, že zbiera a je predmetom automatické liečenie podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

GREENICE v každom prípade zaväzuje spracúvanie osobných údajov podľa zákona a nariadení platných v oblasti ochrany údajov, ako aj stanoviť príslušné dôvernosti záväzkov s tretími stranami výnosy alebo umožní prístup k týmto Osobných údajov.

GREENICE si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek typ informácií zobrazených na webových stránkach, bez povinnosti oznámenia komunikovať s užívateľmi, chápaná ako dostatočná so zverejnením na webovej lokalite poskytovateľa.

 

 

Postup registrácie užívateľa

Žiadosť o registráciu ako užívateľ a zadanie vášho hesla alebo hesla pre naše užívateľské oblasti neznamená Automatické prideľovanie prístupový kľúč, ako to bude vždy voliteľné podľa GREENICE Vyhradzujeme si právo dať svoj kľúč bez upozornenia, ako aj kedykoľvek odstrániť vaše prihlášky a zápisu nášho súboru.

Pripomenieme vám, podmienky používania prístupový kód ako používateľ bude takto:

Používateľské meno alebo e-mailovú adresu a heslo priradené k registrovaného užívateľa sú osobné a neprevoditeľné.

Užívateľ je povinný starostlivo strážiť a utajiť užívateľské meno a heslo. Je to zodpovednosť registrovaného používateľa poskytnúť klientovi na zabránenie prístupu alebo používanie služieb, ktoré poskytujú tretie strany, ktorí prístup alebo používať vo svojom názve kódy alebo identifikačné kľúče.

Registrovaný užívateľ je výlučne zodpovedný za voľby, strata, odčítanie alebo neoprávnenému použitiu kódu alebo identifikačný kľúč a dôsledky z nich vyplývajúce.

 

Registrovaný užívateľ musí informovať GREENICE, SL čo najskôr, strata, odčítanie alebo neoprávnené použitie meno používateľa a heslo, ktoré ho identifikovať. Toto oznámenie sa podáva písomne na adresu nášho bydliska alebo poštou na našu adresu.

Uvedené oznámenie sa vyžaduje aj keď používateľ má jednoduchý podozrenie o takýchto skutočnostiach, GREENICETo v takýchto prípadoch poskytne registrovaný užívateľ zrušenie, bez vplyvu na fakt, že registrujúci konanie je možné začať znova.

Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek okamžite odhlásiť ako používateľ bez rozhodnutia môže byť retroaktívny, komunikovať písomne naše sídlo alebo mailom musí byť identifikovaná ako používateľ registrované s prístupový kód.

Registrácia užívateľa budú znamenať ich výslovné a bezvýhradné prijatie všetkých podmienok uvedenými v GREENICE právne upozornenie.

Príslušného užívateľa prostredníctvom webového formulára požadovať svoju požiadavku na priradenie používateľa a heslo. Žiadosť možno neodošle, ak dotknutá osoba nemá čítať a súhlasí s podmienkami jej používania.

Užívateľské meno bude platnú e-mailovú adresu alebo užívateľské meno, ktoré je platné a exkluzívne pre používateľa. Uvedenú emailovú adresu môže použiť GREENICE vydávanie komunikácie.

Tovaný užívateľ bude oceňovať a overiť ich pravosť zo strany zamestnancov GREENICE.  Akceptované žiadosti budebyť zodpovedané odporúčania e-mailu na vašu emailovú adresu, poskytované spolu s podmienkami používania, kľúč používateľa a hesla.

Prijatej požiadavke znamená výslovné prijatie podmienok určených verejným obstarávateľom.

 

Povinnosť správneho používania internetovej stránky a obsahu

Všetok obsah zahrnuté v tejto webovej stránke sú poskytované čisto informatívne účely, tak to v žiadnom prípade môže sa použiť ako základ pre zdroje alebo pohľadávky alebo zdrojom týchto práv. GREENICE Si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia, obsah webovej stránky.

Užívateľ sa zaväzuje Správne používanie webu a nástroje, ktorý vám bude poskytnutý v súlade s právom, súčasné Právny dokument, a pokyny a oznamy oznámené.

Užívateľ sa zaväzuje výhradné používanie webu a celý jeho obsah, zákonné a zakázané účely, ktoré neporušujú aktuálne zákonnosti a/alebo môžu byť škodlivé pre legitímnych práv GREENICE alebo akoukoľvek treťou stranou, alebo ktoré môžu spôsobiť žiadne priame ani nepriame škody alebo predsudkov.

Na tento účel užívateľa upustiť používať akékoľvek obsahu webovej stránky pre nezákonné účely alebo účinkov, v súčasnosti zakázané Právny dokument, nepriaznivý vplyv na práva a záujmy tretích osôb, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu poškodiť, vypnúť, preťaženie, narušiť alebo brániť normálneho používania webovej stránky.

Najmä a čisto orientačný a neúplný názov, užívateľ sa zaväzuje Neprenášajú, šírenie alebo sprístupnenie tretej strany informácií, údajov, obsah správy, grafiky, kresby, zvuku alebo obrazu súbory, fotografie, nahrávky, softvér a vo všeobecnosti Akéhokoľvek materiálu,:

 • V akékoľvek way be naopak znevažovať alebo porušovať základné práva a ústavne uznané verejných slobôd, v medzinárodných zmluvách a ostatných právnych predpisov
 • Vyvolávajú, navádzať alebo propagáciu trestné, urážlivý, hanlivý, neslávne, násilné alebo vo všeobecnosti, rozpore s práva, morálky a dobrými mravmi, všeobecne akceptované a verejného poriadku
 • Vyvolávajú, navádzať alebo podporovať akcie, postoje alebo diskriminačné myšlienky na základe tohto pohlavie, rasu, náboženstvo, viery, veku alebo stave
 • Začleniť, sprístupňovať alebo umožniť prístup k výrobkom, prvky, správy a/alebo služby, ktoré sú trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižujúce, alebo vo všeobecnosti v rozpore so zákonom, morálky a dobrými mravmi, všeobecne akceptované alebo verejného poriadku
 • Byť nepravdivé, nejednoznačné, nepresné, prehnané alebo predčasná, tak, že vyvoláva alebo môže zavádzať na jeho objekt alebo zámery alebo na účely komunikácie
 • je chránený akékoľvek práva duševného alebo priemyselného vlastníctva patriacich tretím stranám, bez toho aby užívateľ predtým získali povolenie potrebné vykonať použitie to robí alebo plánuje uskutočniť
 • Porušovať tretej strany obchodného tajomstva
 • V rozpore s pravom ctiť, osobnej a rodinnej intimity, alebo self-obraz ľudí
 • V žiadnom spôsobom, undermine GREENICEkreditnou.
 • Porušuje predpisy o utajení komunikácie
 • predstavuje, ak je to vhodné, nezákonné, zavádzajúce alebo nekalú reklamu a všeobecné, nekalej súťaže
 • Obsahovať vírusy alebo iné fyzické alebo elektronické prvky, ktoré môžu poškodiť alebo narúšať normálne fungovanie siete, systému alebo počítačové zariadenia (hardvér a softvér) GREENICEalebo tretím stranám alebo ktoré môže poškodiť elektronické dokumenty a súbory uložené v takom zariadení počítača
 • Vyvolať jeho vlastnosti (napríklad formát, rozšírenie, atď) prekážky normálneho fungovania služby

 

Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa:

 • reprodukcie, kopírovanie, distribúcia, sprístupnenie alebo iným spôsobom verejne komunikácii, transformácia alebo úprave obsahu, pokiaľ nie je držiteľom príslušných práv je oprávnené alebo právne dovolené
 • Odstrániť, manipulovať alebo inak pozmeniť "autorských " a ďalšie identifikačné údaje o GREENICE Práva rezervy.
 • Pokúsiť sa získať obsah pomocou prostriedkov alebo iné postupy než tie, ktoré podľa prípadoch boli na tento účel sprístupnené alebo uviedli na tento účel na webovej stránke, kde sa nachádza obsah, alebo vo všeobecnosti tých, ktoré sú používa obvykle na internete na tento účel Ak to nemá za následok vznik škody alebo non-použitie webových stránok, služieb alebo obsahu.

Užívateľ bude reagovať na škody akéhokoľvek druhu, GREENICE may trpieť, priamo alebo nepriamo, z dôvodu porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúce zo všeobecných podmienok alebo právo v súvislosti s použitie webu.

 

Duševného vlastníctva

Celý obsah GREENICESú duševné vlastníctvo spoločnosti a sú chránené v súlade s legislatívou na národnej a medzinárodnej duševného vlastníctva platné.

Je absolútne zakázané používať obsah našich webových stránok bez písomného súhlasu spoločnosti GREENICE

Je zakázané na vytvorenie tejto stránky ako rámec pre druhých, nie však je možné vytvoriť odkaz na našu internetovú adresu (https://greenice.com) Ak nesúvisia s nepravdivých, nepresných, nesprávnych prejavy, ktoré môžu uviesť do omylu alebo zmätenosť alebo sú v rozpore s právom, morálkou alebo dobrými mravmi.

Používateľ bude môcť stiahnuť webovej stránky vo svojom termináli, kedykoľvek je to pre osobné použitie, bez akejkoľvek komerčné účely, tak to nebude môcť využívať, reprodukovať, distribuovať, modifikovať, verejne oznámiť, priradiť, transformovať alebo použitie obsahu na webe účely, verejnosť alebo komerčné.

Porušenia niektorého z vyššie uvedené práva môže predstavovať porušenie týchto ustanovení, ako aj trestný čin podľa článku 270 a nasl trestného zákonníka.

Ochranné známky, logá a iné priemyselné vlastníctvo vystupujúce na tejto stránke sú vlastníctvom GREENICE Na použitie týchto ochranné známky je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu GREENICEor tretej-party majitelia Obchodznačky.Dĺžka zamestnania

GREENICE Nezaručuje dostupnosť a kontinuálnosť webových stránkach prevádzky. Keď je to možné, GREENICE Si všimnete prerušenie prevádzky webovej stránky GREENICE ani negarantuje použiteľnosť webovej stránky pre úspech akéhokoľvek konkrétnej činnosti, ani jeho neomylnosť.

Prístup k GREENICE Webová stránka má Trvanie Dobu neurčitú, Avšak, GREENICE si vyhradzuje právo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia prístup používateľom, ktorí podľa ich názoru nedokážu dodržať pravidlá využívania ich webové stránky a vykonávať primerané opatrenia. V Okrem toho GREENICE si vyhradzuje právo obmedziť prístup na určité sekcie na webe širokej verejnosti, obmedzuje len na používateľov alebo skupiny konkrétnych používateľov prostredníctvom poskytovania prístupové heslo, ktoré budú zodpovedné.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

GREENICE sa usilovne snaží vyhnúť sa akékoľvek chyby v obsahu webovej stránky, ale nezaručuje ani prevziať zodpovednosť za prípadné chyby v obsahu webu.

GREENICE Vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody akejkoľvek povahy nakoniec odvodené od:

 • Prerušenie prevádzky alebo nedostatočná dostupnosť prístupu na webovú stránku.
 • Súkromie a bezpečnosť používania webovej stránky užívateľom a/alebo non-súhlas prístup neoprávneným tretím osobám.
 • Prípadný prenos prvkov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú počítačových systémov.
 • Správnosť, úplnosť a včasné aktualizácie obsahu webových stránok. Preto GREENICE, SL nie je zárukou spoľahlivosti, dostupnosti alebo kontinuitu svojej webovej lokality alebo obsahu, takže použitie rovnaký užívateľ vykonáva svoj vlastný účet a riziko, bez to, že v žiadnom momente, GREENICE môžete niesť zodpovednosť v tomto smere.

GREENICE, SL nie je zodpovedná v prípade, že tam sú prerušenia služby, oneskorenie, chyby, poruchy rovnakého a vo všeobecnosti iné nevýhody ktoré majú svoj pôvod v spôsobuje, že uniknúť spod kontroly GREENICE, SL a/alebo z dôvodu výkonu na, používateľovi podvodné alebo chybné alebo pochádza z vyššej moci. V každom prípade, nech vaša vec GREENICE bude nepreberá žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, následné škody, stratu zisku. GREENICE bude mať právo bez náhrady k užívateľovi tieto pojmy, aby dočasne pozastaviť služieb a obsahu webovej stránky, vykonávať údržbu, zlepšenie alebo opraviť operácie.

GREENICE vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť kvôli nedostatku pravdivosť, správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu prenášaných, rozširovať, uložené, sprístupnené alebo prijaté, získané alebo prístupné cez Web, nie obsah poskytovaný tretím osobám alebo subjektom.

GREENICE sa bude snažiť čo najviac aktualizovať a opraviť informácie hostované na jeho webovú lokalitu, ktorá nespĺňa minimálne záruky pravdivosti. Avšak, you bude zbavený zodpovednosti za vaše non-aktualizácia alebo rectification as, ako aj obsah a informácie vypúšťané rovnaké.

GREENICE nie je zodpovedný za používanie, ktoré používateľ umožňuje služieb a produktov, webovej stránky alebo jej heslá, ako aj akýkoľvek iný materiál z webu, porušujúci práva duševného alebo priemyselného vlastníctva alebo akékoľvek iné tretia strana práva

GREENICE vyhradzuje právo nakladať s obsahom, ktoré sú nepravdivé, nepresné a v rozpore so zákonom, morálky, verejného poriadku a dobrých mravov.

Právnych predpisov a právomoci

Poskytovanie služieb sa riadi španielskymi právnymi predpismi, pričom príslušné súdy mesta Madrid, ktoré používateľ výslovne tvrdí.