Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Experter i LED-belysning

Gratis frakt på beställningar över

Spain
Svenska

Terminos y Condiciones

Rättsligt Meddelande och immateriella

Villkoren för tillgång till och användning av NÄTET

Det här avsnittet innehåller information om villkoren för tillgång till och användning av denna webbplats som måste vara känd av användaren. Information som är nödvändig för de ändamål som föreskrivs i lag 34/2002 av informationssamhället och elektronisk handel tjänster.

 • Ägare: GREENICE
 • C. I. F.: B83253468
 • Registered office: C/Köpenhamn 5, 28232 las ROZAS (MADRID)
 • E-post: info@greenice.com
 • Telefon: 91 086 74 62//91 290 75 21

 

Acceptans av allmänna villkor

De allmänna villkoren nedan reglerar användningen av webbplatsen av GREENICE

Användningen av Webben för GREENICE, attribut villkor för användare av samma man och innebär full acceptans och utan reserver av något slag, av användaren, av alla de allmänna villkor som är publicerade vid tiden för användaren tillgång.

Därför uppmanas användaren att läsa innehållet i de allmänna villkoren noga varje gång de är redo att använda webbplatsen.

Ägande-och Tjänsteleverantör

GREENICE i tillstånd av ägaren av denna webbplats och leverantör av informationssamhällets tjänster, i enlighet med gällande lagstiftning om tjänster i informationssamhället och Elektronisk Handel (lag 34/2002, av den 11 juli , gör den tillgänglig för användarna följande allmänna information:

 

Tillämpningsområde

LSSI gäller för följande tjänster som erbjuds via Internet när de utgör en ekonomisk eller lukrativ verksamhet för tjänsteleverantören

 • E-handel.
 • Online anställa.
 • Information och publicitet.
 • Förmedlingstjänster.

Det anses att det är den ekonomiska aktiviteten när den person som är ansvarig för webbplatsen får direkt inkomst (för den verksamhet som bedrivs av elektronisk handel som företaget bedriver) eller indirekt (antingen genom reklam eller sponsring som härrör från den verksamhet som företaget bedriver genom elektronisk).

I princip LSSI gäller inte icke-vinstdrivande verksamhet (såsom politiska partier, fackföreningar, föreningar, Frivilligorganisationer, etc.) om de inte utgör en ekonomisk verksamhet.

Lagen är direkt tillämplig på all verksamhet som utförs elektroniskt och är kommersiella eller bedriva en ekonomiskt syfte.

GREENICE är ansvarig för webbplatsen och gör den tillgänglig för användare av det aktuella dokumentet, som syftar till att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34/2002, tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE) , Lagen 7/1996, av den 15 januari, detaljhandel handel, management, Juridik och 3/2014, 27 Mars, som ändrar konsoliderad text av den Allmänna Lagen för skydd av konsumenter och användare samt för att informera alla sina kunder om de villkor för användning av webbplatsen.

Tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor och villkoren för användning och rekrytering styrs av spansk lag. I enlighet med artikel 29 i lag 34/2002 av den 11 juli, tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, elektroniska avtal mellan affärsmän eller proffs, i avsaknad av ett avtal mellan parterna, skall anses ha hållits i de fall Där tjänsteleverantören är etablerad.

I händelse av en tvist rörande dessa allmänna villkor och för lösning av tvister, kan parterna lägga fram sig själva, efter eget gottfinnande, och om avstående från någon annan jurisdiktion som kan vara tillämpliga på dem, att domstolar och tribunaler i det land där GREENICE S. L. som föreskrivs i detta Juridiska meddelande, som är i staden Madrid.

Vägran och återkallelse av tillträde till NÄTET och/eller tjänster

GREENICE förbehåller sig rätten att neka eller återkalla tillgång till sin webbplats när som helst och utan föregående meddelande, att de användare som inte följer dessa allmänna villkor eller uppgifter som är tillämpliga.

 

Juridisk information om datainsamling

I enlighet med lag 15/1999 av den 13 December om skydd av Personuppgifter (LOPD), Kungliga Dekretet 1720/2007 av den 21 December, godkänner förordning för utveckling av Organisk Lag 15/1999, av den 13 December , skydd av personuppgifter (RLPOD) och med tanke på överensstämmelse med Förordning (EU) 2016/679 av den 27 April 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (känd som RGPD) för tillämpning av Obligatoriska medlemsländer från och med den 25 Maj 2018, det har rapporterats att den begärda personuppgifter i våra formulär eller, som kan tillhandahållas via vår e-post adresser, kommer att ingå i vårt filer Av personuppgifter, vars huvud och hållare är GREENICE

Användaren när du registrerar dig på https://greenice.com och när du använder vår hemsida, eller någon annan information som tillhandahålls som en del av tjänsterna av GREENICE, SL accepterar och prenumererar på ett bindande sätt att villkoren för användning av GREENICE som Den innehåller genom hänvisning till dessa villkor för användning.

Likaså, när användaren att fylla i något formulär med personliga uppgifter som begärs och accepterar att skicka, med användning av olika produkter eller tjänster som erbjuds på denna webbsida, eller genom att skicka ett elektroniskt meddelande med personuppgifter, ger och ger sitt Uttryckliga samtycke till GREENICE, för att behandla och ta för att denna data i våra arkiv, som är vederbörligen registrerade i den spanska byrån för dataskydd www.agpd.es och som bolaget ansvarar för, i syfte att ge mer information om företaget, för att informera om produkter, att informera om de tjänster som erbjuds.

Användaren garanterar äktheten och riktigheten av alla de uppgifter som kommunicerar både i fyllning av begäran former av information och begäran av budgetar, uppfyllande av inköp och naturreservat, etc., som på alla andra gången Efter att ha varit ansvarig för uppdatering av informationen, på ett sådant sätt att det speglar dess verkliga situationen. Användaren kommer att vara ansvarig för fel i eller brist på sanningshalten i den information som lämnas.

GREENICE har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personliga data som man samlar in och är föremål för automatiserad behandling, i enlighet med gällande bestämmelser i området för skydd av personuppgifter.

GREENICE förbinder sig, i alla fall för att behandling av personuppgifter i enlighet med lag och andra författningar som är i kraft i fråga om skydd av uppgifter, samt att fastställa relevanta sekretess åtaganden med tredje part som ger eller ger tillgång till dessa Personuppgifter.

GREENICE förbehåller sig rätten att ändra all typ av information som visas på webbplatsen, utan den skyldighet att märka att lämna den till användarna, uppfattas som tillräcklig i och med publiceringen på webbplatsen för leverantören.

 

Användaren Registrering

Ansökan om registrering som användare och tilldelning av ditt lösenord eller lösenord för våra användare innebär inte automatisk tilldelning av en nyckel, som det alltid kommer att vara ett tillval genom att GREENICE Vi förbehåller oss rätten att ge din nyckel utan föregående meddelande, samt ta bort din ansökan och registrering av våra fil som helst.

Vi vill påminna er om att villkoren för användning av din kod som en användare kommer att vara följande:

Användarnamn eller e-postadress och lösenord tilldelas registrerade användare är personligt och kan ej överlåtas.

Användaren är skyldig att flitigt vakt och hålla användarnamn och lösenord hemliga. Det är ansvaret för den registrerade användaren att ge tillbörlig aktsamhet för att förhindra åtkomst och/eller användning av tjänsterna som är tillgängliga för dem av tredje part som har åtkomst eller användning i deras namn koder eller nycklar för identifiering.

Den registrerade användaren är ensam ansvarig för valet, förlust, subtraktion eller obehörig användning av någon kod eller identifiering av viktiga och av de konsekvenser som följer därav.

Den registrerade användaren måste kommunicera för att GREENICE, SL så snart som möjligt, förlust, subtraktion eller obehörig användning av användarnamn och lösenord för att identifiera sig. Detta meddelande kommer att göras skriftligen till adressen på vår hemort, eller per e-post till vår adress.

Meddelandet kommer att behövas även när användaren har en enkel misstanke om sådana fakta, GREENICEIt ska i sådana fall ge den registrerade användaren en avregistrering, utan att det påverkar tillämpningen av det faktum att registrera förfarande kan inledas igen.

Det registrerade användare kan när som helst omedelbart avregistrera dig som användare, utan att beslut kan ske retroaktivt, kommunicera skriftligen till vårt säte eller via e-post ska identifieras som en användare Registrerad med din kod.

Registrering som användare skall innebära sina snabb och oreserverad acceptans av alla villkor som anges i GREENICE rättsliga Meddelande.

Den berörda användaren begär genom webbformuläret för sin begäran om användarnamn och lösenord för uppdraget. Begäran kan inte skickas om personen i fråga inte läst och accepterar villkoren för användning av dessa.

Användarnamnet kommer att vara en giltig e-postadress eller användarnamn som är giltiga och som är exklusiva till användaren. Den e-postadress som kan användas av GREENICE för utfärdande av kommunikation.

De förfrågningar som mottagits av användaren kommer att värderas och kontrolleras deras äkthet genom den personal GREENICE. Godkända ansökningar kommer att besvaras genom remiss av ett e-postmeddelande till din e-post adress som tillhandahålls i samband med användarvillkoren, ditt användar-nyckel och ditt lösenord.

Din förfrågan innebär att den uttrycker acceptans av de villkor som fastställts av den enhet.

 

Skyldighet att göra korrekt användning av webbplatsen och innehållet

Allt innehåll som ingår i denna webbplats tillhandahålls enbart i informationssyfte, så att det i något fall kan användas som en grund för resurser i anspråk eller utgöra en källa av rättigheter. GREENICE förbehåller sig rätten att ändra utan föregående varsel, innehållet i webbplatsen.

Användaren förbinder sig att Korrekt använda sig av Webben och verktyg som tillhandahålls till dig i enlighet med lag, gällande Rättsliga dokument, anvisningar och meddelanden som kommuniceras till dig.

Användaren är skyldig till den exklusiva användningen av WEBBEN, och allt dess innehåll, för att laga och icke-förbjudna ändamål, som inte strider mot den nuvarande laglighet och/eller kan vara till skada för den lagstadgade rättigheter GREENICE eller någon tredje part, och/eller som kan orsaka direkt eller indirekt skada eller påverka.

För att användaren avstår att använda något av innehållet på webbplatsen för olagliga ändamål eller effekter, som är förbjudna i denna Juridiska dokument, till skada för de intressen och rättigheter för tredje part eller som på något sätt kan skada, avaktivera, överbelasta, störa eller hindra normal användning av webbplatsen.

I synnerhet, och för att en vägledande och icke-uttömmande titel, användaren samtycker till att inte överföra, sprida eller göra tillgänglig för tredje part information, data, innehåll, meddelanden, grafik, teckningar, ljud och/eller bild-filer, fotografier, inspelningar, programvara och i allmänhet Alla typer av material som:

 • På något sätt stå i strid, förtalar eller kränker grundläggande rättigheter och konstitutionellt erkända allmänna fri-och rättigheter, i internationella fördrag och i resten av lagstiftning
 • Framkalla, förleda eller främja kriminella, ärekränkande, nedsättande, ökända, våldsamma eller, i allmänhet, som strider mot lag, moral, allmänt accepterad god sed eller allmän ordning
 • Framkalla, förleda eller främja åtgärder, attityder eller diskriminerande tankar på grund av kön, Ras, religion, övertygelse, ålder eller skick
 • Samla in, tillhandahålla eller ge tillgång till produkter, delar, meddelanden och/eller tjänster som är kriminella, våldsamma, stötande, skadligt, kränkande eller, i allmänhet, som strider mot lag, moral, allmänt accepterad god sed eller allmän ordning
 • Vara felaktiga, tvetydiga, felaktiga, överdrivna eller olämpliga, så att den förorsakar eller riskerar att vilseleda beror på objektet eller de avsikter eller syften för att kommunicera
 • skyddas av immateriella eller industriella rättigheter som tillhör tredje part, utan att användaren efter att tidigare ha fått tillstånd som krävs för att utföra använda den som gör eller har för avsikt att utföra
 • Kränker tredje parts affärs hemligheter
 • I motsats till rätten till ära, till personliga och familjens närhet eller till dig själv-bilden av människor
 • På något sätt, undergräver GREENICE kredit.
 • Bryter mot de regler om sekretess som gäller för kommunikation
 • utgör, i förekommande fall, olaglig, vilseledande eller otillbörlig reklam och, i allmänhet, illojal konkurrens
 • Innehålla virus eller andra fysiska eller elektroniska element som kan skada eller hindra den normala driften av nätverket, ett system eller en dator utrustning (hårdvara och mjukvara) för GREENICEor tredje part eller som Kan skada de elektroniska dokument och filer som lagras på sådan datorutrustning
 • Provocera genom att dess egenskaper (såsom format, förlängning, etc.) svårigheter i den normala driften av tjänsten

Användaren samtycker till att avstå från:

 • reproducera, kopiera, distribuera, tillhandahålla eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller ändra innehållet, om inte innehavaren av motsvarande rättigheter är behörig eller lagligt tillåten
 • Ta bort, ändra eller på annat sätt förändra den "copyright" och andra identifierande uppgifter av GREENICE Rättigheter Reserv.
 • Försök att få innehållet med hjälp av eller andra procedurer än de som, enligt fall, har gjorts tillgängliga för denna effekt eller har påpekats att denna effekt i den Webbsida där innehållet är beläget eller, i allmänhet, de som används itigt på Internet för att denna effekt om det inte medför risk för skada eller icke-användning av webbplatsen, tjänsterna och/eller innehållet.

Användaren kommer svara för skador av något slag som GREENICE may drabbas, direkt eller indirekt, på grund av överträdelse av någon av de skyldigheter som följer av de allmänna villkoren eller i lagen i samband med användning av Webben.

 

Immateriella Rättigheter

Allt innehåll på GREENICEThey är intellektuell egendom som tillhör bolaget och är skyddade i enlighet med lagstiftningen på nationell och internationell Immaterialrätt i kraft.

Det är absolut förbjudet att använda innehåll från vår webbplats utan skriftligt tillstånd av GREENICE

Det är förbjudet att upprätta denna sida som en ram för andra inte Men Det är möjligt att skapa en länk till vår Internet-adress (https://greenice.com om de inte är relaterad till falska, felaktiga, ofullständiga manifestationer som kan vilseleda eller förvirring eller strider mot lag, moral eller Goda seder.

Användare kommer att kunna ladda ner Web-sidan i sin terminal när det är för privat bruk, utan något kommersiellt syfte, så kommer det inte att kunna utnyttja, reproducera, distribuera, ändra, kommunicera offentligt, tilldela, förändra eller använda innehållet på den webbplats för Offentliga eller kommersiella syften.

Åsidosättande av någon av ovanstående rättigheter kan utgöra en överträdelse av dessa bestämmelser, liksom ett brott som straffbeläggs i enlighet med artiklarna 270 och seq. i Brottsbalken.

Varumärken, logotyper och andra industriella rättigheter som förekommer på denna webbplats tillhör GREENICEanvändningen av dessa varumärken är förbjudet att utan föregående skriftligt godkännande av GREENICE, eller tredje part som ägare av varumärken.

Längd

GREENICE Det garanterar inte tillgänglighet och kontinuitet i webbplatsens drift. När detta är praktiskt möjligt, GREENICE Du kommer att märka avbrott i driften av webbplatsen GREENICE den garanterar inte heller nyttan av webbplatsen för att uppnå en viss verksamhet, eller dess ofelbarhet.

Tillgång till GREENICE webbplats har en Obestämd Varaktighet, Dock GREENICE förbehåller sig rätten att avbryta utan förvarning tillgång till användare som, enligt deras uppfattning, inte följer de regler för användning av sin webbplats och att utöva lämpliga rättsliga åtgärder. Dessutom GREENICE förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till vissa delar av webbplatsen till allmänheten, att begränsa endast till användare eller grupp av specifika användare genom leverans av ett lösenord som de kommer att vara ansvarig.

 

Ansvarsfriskrivning

GREENICE gör allt för att undvika eventuella fel i innehållet i webbsidan, men inte garantera eller ta ansvar för eventuella fel i innehållet i Webben.

GREENICE Utesluter allt ansvar för skador av något slag så småningom härrör från:

 • Avbrott i drift eller bristen på tillgång till webbsidan.
 • Integritet och säkerhet i användningen av webbplatsen för användaren och/eller icke-godkänt åtkomst av obehöriga tredje parter.
 • Den slutliga överföringen av de delar som skadar datorns system.
 • Riktighet, fullständighet och snabb uppdatering av innehållet på din webbplats. Därför GREENICE, SL inte är en garanti för tillförlitlighet, tillgänglighet eller kontinuitet i dess webbplats eller innehåll, så att användningen av den samma användaren utförs av dess egen räkning och risk, utan att, i någon tid, GREENICE kan ställas till ansvar i detta avseende.

GREENICE, SL kommer inte att vara ansvarig i händelse av att det finns avbrott i tjänsten, förseningar, fel, fel av samma och, i allmänhet, andra nackdelar som har sitt ursprung i orsaker som flykt från kontroll av GREENICE, SL och/eller på grund av att en prestation, användarens falska eller felaktiga och/eller kommer från force majeure. I alla fall, oavsett din orsak, GREENICE kommer inte att anta något ansvar för direkta eller indirekta skador, följdskador och/eller förlust av vinst. GREENICE kommer att ha rätt, utan någon ersättning till användaren för dessa begrepp, för att tillfälligt stänga tjänsterna och innehållet på webbplatsen för att utföra underhåll, förbättring eller reparation verksamhet.

GREENICE utesluter något ansvar för skador av något slag som kan vara på grund av den bristande sanningshalten, riktigheten, fullständighet och/eller aktualitet av innehållet överföras, spridas eller lagras, göras tillgängliga eller tas Emot, eller erhållen eller som nås via Webben och inte innehållet som tillhandahålls av tredje parter eller enheter.

GREENICE kommer att försöka så mycket som möjligt för att uppdatera och rätta till information som lagras på webbplatsen som inte uppfyller de minsta garantier för sanningshalten. Men du kommer att bli frikänd från ansvar för din icke-uppdatering eller rättelse samt innehåll och information som släpps ut i den samma.

GREENICE är inte ansvarig för användning som gör att användaren av tjänster och produkter på webbplatsen eller dess lösenord, liksom allt annat material på webbplatsen, göra intrång i rättigheterna för immateriella eller industriella rättigheter eller Andra rättigheter för tredje part

GREENICE förbehåller sig rätten att avyttra dessa innehåll som är osann, felaktig och strider mot lag, moral, allmän ordning och goda seder.

Lagstiftning och jurisdiktion

Tillhandahållandet av tjänsten regleras av spansk lagstiftning är behöriga domstolarna i Madrid, som användaren uttryckligen har gjort gällande.